100.0%
1043 of 1043 of phrases have been translated.

English

English

Tagalog

Tagalog

AutoLogin
AutoLogin
AutoLogin
AutoLogin
To prevent entering your username and password each time when logging in, use a specially generated secret URL. Simply bookmark this page and use it to login next time.
Upang maiwasan ang pagpasok ng iyong username at password sa tuwing magla-login, gumamit ng isang espesyal at lihim na nabuong URL. I-bookmark lang ang pahinang ito at gamitin sa pag-login sa susunod.
You can also bookmark this URL manually
Maaari mo ring i-bookmark ang URL na ito nang manwal
Generate new autologin link
Bumuo ng bagong autologin link
New autologin link generated successfully. Click <a href="{a:1}">here</a> and update your bookmarks.
Nabuo ng matagumpay ang bagong autologin link. I-click ang <a href="{a:1}">dito</a> at i-update ang iyong mga bookmark.
Read
Basahin
Blog about XtGem and <a href="{a:1}">submit your own articles</a>! It does not matter how many readers you have or how much traffic you generate, as long as the article is good, we will post it and send you some traffic!
Blog tungkol sa XtGem at <a href="{a:1}">ibigay ang iyong sariling mga artikulo</a>! Hindi mahalaga kung gaano karami ang mga mambabasa mo o gaano karaming trapiko ang nabuo mo, hangga't ang artikulo ay maayos, ipo-post namin ang mga ito at ipada-dala sa iyo ang ilang mga trapiko!
Site description
Paglalarawan sa site
Please fill the form accurately, otherwise you might get permanently banned from our catalog.
Mangyaring punan ang form nang tumpak at tama,kung hindi maaaring permanente kang ipagbawal mula sa aming katalogo.
Site's title (max. 30 symbols)
Pamagat Ng Site (30 simbolo ang pinakamataas)
Short description (max. 250 symbols)
Maikling paglalarawan (250 simbolo ang pinakamataas)
Category
Kategorya
General / Unspecified
Pangkalahatan / Hindi natukoy
Adult
Adulto
Downloads
Mga Download
Entertainment
Libangan
Hobbies
Mga Kinagigiliwang Libangan
Fansites
Fansites
Internet
Internet
Information
Impormasyon
WapMaster
WapMaster
WebMaster
WebMaster
Auto / Moto
Auto / Moto
Sport
Isport

Translation wizard is the easiest way to start work on the translation

Loading
Please be patient, this operation may take up to a 1 minute to complete...
Loading...
Saving...