100.0%
1043 of 1043 of phrases have been translated.

English

English

Tagalog

Tagalog

AutoLogin
Awtomatikong pag-Login
AutoLogin
Awtomatikong pag-Login
To prevent entering your username and password each time when logging in, use a specially generated secret URL. Simply bookmark this page and use it to login next time.
Upang maiwasan ang paulit-ulit na pag-type ng iyong username aat password sa bawat pag-Login, gumamit ng sekretong URL. I-bokmark lamang ang pahinang ito at i-click sa susunod na pag-Login.
You can also bookmark this URL manually
Maari mo ring kopyahin ang URL na ito at i-save bilang bookmark
Generate new autologin link
Gumawa ng panibagong Awtomatikong Login link
New autologin link generated successfully. Click <a href="{a:1}">here</a> and update your bookmarks.
Ang iyong panibagong Awtomatikong Login link ay nagawa na. Pasukin lamang ang link na <a href="{a:1}">ito</a> upang ma-update ang iyong mga bookmarks.
Read
Basahin
Blog about XtGem and <a href="{a:1}">submit your own articles</a>! It does not matter how many readers you have or how much traffic you generate, as long as the article is good, we will post it and send you some traffic!
Gumawa ng blog tungkol sa XtGem at i-<a href="{a:1}">sumite ito dito!</a> Hindi basehan kung gaano karami ang iyong mambabasa o kung gaano karami ang bumibisita sa iyong site, basta't maganda ang iyong blog, ipapaskil namin ito at ikaw ay makakatanggap ng karagdagang bisita.
Site description
Deskripsyon ng iyong site
Please fill the form accurately, otherwise you might get permanently banned from our catalog.
Punan lamang ng wasto ang form na ito upang maiwasan ang permanenteng pagbawal sa iyo sa aming catalog.
Site's title (max. 30 symbols)
Pamagat ng iyong site (30 letra pababa)
Short description (max. 250 symbols)
Maikling deskripsyon (250 letra pababa)
Category
Kategorya
General / Unspecified
Pangkaraniwan
Adult
Para sa mga wastong gulang
Downloads
Mga Downloads
Entertainment
Mga Libangan
Hobbies
Mga Hobbies
Fansites
Mga Fansites
Internet
Pang-Internet
Information
Pang-impormasyon
WapMaster
Pang-WapMaster
WebMaster
Pang-WebMaster
Auto / Moto
Pansasakyan
Sport
Pang-isport

Translation wizard is the easiest way to start work on the translation

Loading
Please be patient, this operation may take up to a 1 minute to complete...
Loading...
Saving...