100.0%
1043 of 1043 of phrases have been translated.

English

English

Vietnamese

Vietnamese

AutoLogin
Đăng nhập tự động
To prevent entering your username and password each time when logging in, use a specially generated secret URL. Simply bookmark this page and use it to login next time.
Để khỏi nhập tên đăng nhập và mật khẩu mỗi lần đăng nhập bạn hãy sử dụng URL đặc biệt này. Chỉ cần đánh dấu trang này và sử dụng nó để đăng nhập sau này.
You can also bookmark this URL manually
Bạn cũng có thể đánh dấu URL này bằng tay
Generate new autologin link
Tạo liên kết tự động đăng nhập mới
New autologin link generated successfully. Click <a href="{a:1}">here</a> and update your bookmarks.
Tạo liên kết tự động đăng nhập mới thành công. Bấm vào <a href="{a:1}"đây</a> và cập nhật dấu trang của bạn.
Read
Đọc
Blog about XtGem and <a href="{a:1}">submit your own articles</a>! It does not matter how many readers you have or how much traffic you generate, as long as the article is good, we will post it and send you some traffic!
Blog về XtGem và <a href="{a:1}">gởi bài viết của bạn</a>! Không cần biết bạn có bao nhiêu đọc giả và lượng truy cập chỉ cần bài viết của bạn hay là chúng tôi sẽ cho đăng tải và giúp bạn tăng lưu lượng truy cập!
Site description
Mô tả trang web
Please fill the form accurately, otherwise you might get permanently banned from our catalog.
Xin hãy điền vào mẫu đơn chính xác nếu không bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn từ danh mục của chúng tôi.
Site's title (max. 30 symbols)
Tiêu đề trang web (tối đa 30 ký tự)
Short description (max. 250 symbols)
Mô tả ngắn (tối đa 250 ký tự)
Category
Thể loại
General / Unspecified
Chung chung/Không xác định
Adult
Nội dung người lớn
Downloads
Tải
Entertainment
Giải trí
Hobbies
Sở thích
Fansites
Trang web cho người hâm mộ
Internet
Internet
Information
Thông tin
WapMaster
WapMaster
WebMaster
WebMaster
Auto / Moto
Ô tô/Xe máy
Sport
Thể thao
Culture
Văn hóa

Translation wizard is the easiest way to start work on the translation

Loading
Please be patient, this operation may take up to a 1 minute to complete...
Loading...
Saving...